EPICAT

Fitxa de la carta

De Nicolau Gubert i Bertran a Josepa Bogunyà

Remitent
Gubert i Bertran, Nicolau
Destinatari
Bogunyà, Josepa
Data
12 d'octubre de 1803
Origen
Terrassa
Destí
No especificat
Idioma
Català
Tema
Conducta
Temàtiques
abusos, erudició, religiositat, tristesa
Epistolari
Epistolari de la família Bogunyà
Fons
Casa Bogunyà
Signatura
ACVOC90-28-T1-21
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Foli plegat (21 x 30 cm)
Descripció física
La carta fa de coberta
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Tarrassa, 8bre. 12 de 1803

M[ol]t s[enyo]ra mia: la impensada mutació de son exterior ab mi, lo gran silencio y, finalm[en]t, sa duració, han trastornat mon interior y melancolisat q[ue], no sabent ab qui ni com desahogar, he, finalm[en]t determinat comunicar mon sentim[en]t ab lo germà de Vm., q[ua]l me ha significat la causa de tant gran tragèdia q[u]e habia jo tant enteram[en]t olvidat, com si may se me hagués donat tal notícia. No presumia jo ja may trastornat a Vm. ab la entesa, sols avivar ab las expressions en ella... a fi de q[ue] coneixent la naturalesa odible de tals cosas, no se exposàs a un pícaro en la realitat de·lo q[ue] jo habia cregut y crech fantàstich o fals y precausionàs aduch los motius o ocasions en q[ue] pogués ser fals calumniada, pues aprecio lo honor de Vm. més del q[ue] pensa. Finalm[en]t, lo dimoni transtornador, per medi de una mala comprehenció o imaginació abultada, ha consternat a Vm. y ha privat la tranquilitat de mon interior, me ha fet aplicar alguns ratos extrahordinaris a la soledat y me ha perturbat en algunas obras de ma obligació. Desitjós, pues, de aconsolar a Vm. y lograr la quietut y la salut tranquilitat de ànimo.

Ha de saber q[ue] ab la virtut y gràcia de Déu totas las tribulacions se poden vèncer y un dels privilegis de·la virtut és la ajuda y favor de Déu q[u]e reben los bons en las tribulacions, que són quasi indispensables en est món, p[er]q[ue] és un mar tant tempestuós q[u]e apenas se passa mes, sammana ni die en q[u]e no hajam de aguantar la marca de afliccions, persecucions, disgustos de notícias funestas y altres adversitats, p[er]ò de tot se ix bé y contra totas las tempestats q[u]e puga mourer lo dimoni, arribam la barca de nostre cos y ànima al port de la tranquilitat y sociego, ab la ajuda y favor de Déu, q[ue] may falta als qui lo invocan de cor, com consto en diferents llochs de la S[an]t[a] Escriptura. En los psalms, diu Déu per David: Crídiam lo atribulat en lo temps de la tribulació y jo lo libraré y ell me honrarà (Psal. 26); en altre diu: Quant vaitg clamar a Déu me va ohir la mia oració y me dilatà mon cor en lo die de la tribulació (Psal. 49); en altre diu: La salut dels justos ve del S[enyo]r y ell és la defensa en lo temps de la tribulació y los ha de ajudar y librar y defensar dels pecadors y salvar, perq[ue] en ell posaran la esperansa, (Psal. 36). Pues, s[enyo]ra, estiga de bon ànimo. La alegria regulada per la rahó y produhida de una bona conciència és la millor y q[ue] may deu separar-se del cor humà, digan la gent o no digan contra la fama y honor de un subjecte no’ns ha de ocupar y basta la justificació de conciència, pues habem dar compte a Déu, q[ue] sap los cors, no als homens, q[ue] cada pas erran aduch en lo q[ue] veuhen. Finalm[en]t assegurat (com en la entesa expressaba) tant sigillo com si fos assumto sacramental y q[ue] tenia en tot una recta intenció, com està sobre dit, y no experimentant de Vm. més q[ue] lo bon af[ec]te antecedent, presumia en tal assumpto la benedicció del cel y q[ue] Vm. hauria donat una forta reprehenció al subjecte q[ue] la necescitaba. Estiga, pues, Vm. asseguradíssima de la sua estimació y honor y q[ue], aixís com ha Déu cumplert senpre a las promesas sobreditas, no desemparant may als justos en sas tribulacions y calumnias, ans bé los ha sempre asistit, com feu ab aquells tres joves q[u]e Nabucodonosor feu tirar al forn encés, a als quals Déu envià un àngel q[u]e convertia las flamas en un ayre temparat ab q[ue] no se cremaban. Altre cas fou quant essent possat lo casto Joseph ab presó y cadenas per haber estat falsam[en]t acusat de voler violar la muller de Putifar, lo assistí sempre Déu ab son favor y, finalm[en]t, fou constituhit s[enyo]r de tot Egipte y tingué domini sobre dels mateixos q[ue] tant lo habian afligit, en premi y gallardó dels falsos testimonis, y, finalm[en]t, recòrdias de aquella casta Susanna, q[u]e fou acusada ab testimonis, però falsos, de adulteri, p[er]ò sufrint ab s[an]ta resignació tanta calumnia, isqué gloriosa y confusosos [sic] los acusadors y testimonis falsos q[ue] habian acusat en lo tribunal públich, pues en quantas majors iniquitats han estat injustam[en]t enredadas estas personas, q[ue] Vm. en la publicitat, en los delictes y en tot. Olvídie, pues, totas las manias ab q[ue] lo dimoni enreda la sua imaginació y procúria la alegria q[ue] ha de tenir de sa bona conciència y no li faltarà lo favor y ajuda de Déu per·a son consol en esta y demés tribulacions q[u]e és, com dich, altre del[s] effectes de la virtut q[u]e li dispensarà lo mateix Déu com a bona christiana. Y queda q mon càrrech lo fer coneixer la sua innocència. Supl[ic]o a Déu la aconsòlia y g[uar]de m[olt]s a[ny]s.

Nicolau Gubert y Bertran, p[re]b[e]re

S[enyo]ra J[ose]pha Sagrera

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .