EPICAT

Fitxa de la carta

De Josep Torres i Gordiol a Josep Jover

Remitent
Torres i Gordiol, Josep
Destinatari
Jover, Josep
Data
5 de juliol de 1687
Origen
Barcelona
Destí
Tàrrega
Idioma
Català
Tema
Administració
Temàtiques
gestió del patrimoni, plaga de llagosta
Epistolari
Epistolari de la família Jover
Fons
Família de Jover
Signatura
AHL, Família de Jover, 260-76-T2-599
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Foli plegat (21 x 30 cm)
Autoria de la fitxa
Javier Antón

La tua de 3 del corrent tinch rebuda y m’as espantat que de que la llangosta age tornada p[er] aquí. En tot se fase la voluntat del S[enyo]r. Avisants si n’a quedat a nostre terme y an·on diuen que a fet alto.

Diu ta mare que encara que coses de visi no avie de concor[r]e en dar-te gust, però que ya’n farà.

Diu la avises quant Aldacar que y la primera ocasió tingues de portador segur, que li envies tot lo que·y a tingut de seda Aldacar y filadís y que·[e]n vol apariar.

Fes-y vida tua, que los a[r]bres que vas fer plantà lo anñy pasat, que·[e]ls rego, que ara ab lo calor patiran y asó mirau tu y no és bastant dirya lo·y ves·dit.

Solisita al s[enyo]r Meyà que·[e]t done los pape[r]s de la nota te vas enviar y te’l aprop. Lo que as de fer de prompte, rebuda esta, és que·[e]t veges ab dit Meyà y dir-li que li estimaré que et deyxe conprovar la còpia de la concòrdia va junt esta ab lo original, que·[e]s trobe ab lo prosés del compromís que·[e]s feu entre lo d[octo]r Borràs y los curado[r]s de la povilla Balaguer, lo qual és en·poder de dit me[t]ya y conprovar-lo ab tot cuidado y, a·non no concorde adobar dita còpia, que estigue ab claredat y fet en partiqular lo nº 3 de·[e]sta còpia, que y·à moltes llines [sic] entre les ralles y, si pot ser, envia’m-el p[er] aquest correu primer p[er]que me importe.

Diràs a Reymunda que la s[enyo]ra Teresa Berart entarraren ayr y diràs a [l]a Margarida y a la Reymunda que ya tinch rebuda sa carta y que està bé, que p[er] lo s[enyo]r Vinyes envio lo que escriu al vellutx y veler, però si és cosa llarga, que dit s[enyo]r Vinyes que escrigués a son company que·[e]n donàs a_sí p[er] son compte als dits. No’t descuydes de dir-los-y p[er]què venen así a demanar los dine[r]s, yo no’n tindré.

Tu no·[e]m dius quant anares a Savateya com quedares ab Camats.

La que va junt esta la darà a Colomp y, tu o ell, responeu-me sobre la matèria de part de Maria, Antonet y mia. A tots vosaltres molts recados y lo S[enyo]r vos g[uar]de. Bar[celo]na, juriol 5 de 1687,

Joseph Torres y Gordiol

D[o]n Gaspar

Nota
Inclou un text sense data ni signatura [no transcrit].

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .