EPICAT

Fitxa de la carta

De Jaume Puig Padrola a Anton de Puig Padrola i Feliu

Remitent
Puig Padrola, Jaume
Destinatari
Puig Padrola i Feliu, Anton de
Data
30 de novembre de 1783
Origen
Bisbal d'Empordà, la
Destí
Vilaür
Idioma
Català
Tema
Administració
Temàtiques
gestió del patrimoni
Parentiu remitent - destinatari
oncle nebot
Epistolari
Epistolari de la família Puig (de Vilaür)
Fons
Família Puig
Signatura
ACAE, Família Puig, caixa 3, carpeta 'correspondència 1783'
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Quartilla (15 x 21 cm)
Descripció física
Carta sense sobreescrit
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Bisbal y 30 9bre. 1783

Anton: después de saludar-te. Nosaltres bons, a Déu gràcias. Aixís vosaltres amén y jo ab 62 anys (per est die de St. Andreu) que exí del ventre de la mare que al cel sia, amén. Y tot sia per més amar y servir a Déu.

Nos alegrarem que te sies restituhit bo de la terra de las xauxas. Lo que vàrem enviar a Pau per saber com ho passaban a vista de la última tua y anada de Gerona.

Te participo de sert com Olivós, ton patró, esta semmana han arribat de ell a la sua casa trenta y tantas dobles de quatre, de las quals han desempenyat dos camps molt boní que tenian empenyats a casa d’en Olivós, que, segons això, bé los deu haver pagat lo Sr. Rei y ell te diu ab la sua carta (si lo Rei los paga). Jo no sé si vosaltres teniu de nou cap més notícia des·de la última carta que me enviares en que me deias que ell se escrivia (si lo Rei los pagaba serian assí abiat), penso jo que ll deu fer son fet.

Procura guardar esta notícia y participar-la als demés companys interessats.

Jos te tinch fet celebrar ja las 25 missas a 5 s[ous] quiscuna de caritat que me donares orde, la que lo die 21 9bre. p[rese]nt me vingueren sercar los diners y los paguí, que importaba 6 ll[iures], 5 s[ous].

Per assí se corra que Piferrer casa dins pochs dies, lo que nosaltres no sabem res. Si sols quant vingué que feu son fet a la secreta. Antes de pujar a caball, que era a la entrada, a·mi tot sol me digué que ja estaban assolats ab Comas dels intaressos y jo, etc. Quant vindràs, etc.

Diu Narcís (qui vos saluda) que ínstias a Joseph Solés y Isern de Saus que te apòrtian diners de dos pencions que deuhen del censal de 200 ll. que tots anys fan.

També Miquel Bertran, mestre de casas, que diuhen està en Arenys, que te pàguia y apòrtia un penció que deu y, juntam[en]t lo acte de encarregam[en]t del censal. Aixís està estipulat ab lo not[ari] Passols de Bàsc[a]ra y que si no aporta dit acte no li prengas la penció y que sinó li faria gastos. Que encara Blanch de Arenys me ha de entregar lo acte del mateix censal de quant lo feya, que trobo notat que encara no la entregà.

Saludam a la Gerònima y demés y de Piferrer fes-no’n tres diners si sabs notícias. Déu vos g[uard]e m[olt]s a[any]s,

Ton oncle y ser[vi]dor Jaume Puig y Padrola, pre. y benef.

[P.D.]: Vina quant pugas.

Mon nebot Anton Puig y Padrola.

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .