EPICAT

Fitxa de la carta

De Pere Vidal a Anton de Puig Padrola i Feliu

Remitent
Vidal, Pere
Destinatari
Puig Padrola i Feliu, Anton de
Data
17 de maig de 1795
Origen
Vilaür
Destí
No especificat
Idioma
Català
Tema
Administració
Temàtiques
gestió del patrimoni, guerra
Epistolari
Epistolari de la família Puig (de Vilaür)
Fons
Família Puig
Signatura
ACAE, Família Puig, caixa 3, carpeta \\\'correspondència 1795\\\'
Suport
Paper
Nombre de fulls
1
Mides
Foli plegat (21 x 30 cm)
Descripció física
Carta sense sobreescrit
Autoria de la fitxa
Javier Antón

Vilahü y 17 maig [17]95

Molt s[eny]or meu: acabo de rebra una carta de Vm. del dia 13 y li dich com ara arribo de Bàscara y Orriols de beura los acampamens y de Bàscara de beura las obras que·fan en·al castell, haon han portat las bigas de La Escala, no per fer al pont, sinó per posar-las dins al castell, no·sé per·q[u]è. Som estat dins la iglésia de dita vila però ceria llarch al contar lo dany que han fet los gabatxos en dita iglésia. Després de hair fou en·Als_bons i·La Escala y de per·a·tot bonas notícias, al patró Balentí li dona recados a Vm. y a·tots. En La Escala ningún homa avia bist may lo desambarch, que i·à de·tot quant puga demanar. Jo quedí parat al beura aquella multitut de barcos. Los de La Ermantera me han bingut a pagar part dels errande[me]nt, que són 400 ll[iures] i·si·troba ningú que·las y dèxia aquí que·las prènguia, que·jo las entregaria ací, encara que·fosan 500 ll[iures], sinó serà forsós erribar en·la Bisbal a·trobar algun amich.

Beg lo que·[e]m diu del s[eny]or Joaquim Quintana en orde del caball i·li pot tornar de resposta que·si li’n·donan 40 doblas o 39 si que·lo bendrà y quant no se·lo vol guardar. Recados de Ballell y Faliu, quals estan tots bons en Camallera. Las malaltias que·ha per·ací són pocas, sols en Gerona n’i·à bastantas, haont sia mort al rector de Arenys y la dona del fuster. No dich més per·a·qè. És tart per portar-se’n la carta al correu. Mània a Pera Vidal, p[reve]ra., S. S. S.

D[o]n Anton Puig.

[P.D.]: Lo altre correu tractarem quant enviará a buscar a Po o bé a Vm.

Sembla que el teu navegador no té soport per visualitzar PDF. Pots descarregar l'arxiu a .